DTV24 na konferencji w Parlamencie Europejskim

Wzmacnianie pozycji kobiet w sektorze technologii informacyjno komunikacyjnych( ICT) było jednym z tematów Międzynarodowego Dnia Kobiet w Parlamencie Europejskim.

7 marca 2018 roku odbyło się tam seminarium podczas którego debatowano również nad rolą mediów w tym zakresie. Pośród prawie dwustu dziennikarzy z całego świata nie mogło zabraknąć korespondentki DTV24.  “Równość kobiet i mężczyzn jest jednym z celów Unii Europejskiej. Prawodawstwo, orzecznictwo i zmiany w traktatach przyczyniły się do wzmocnienia tej zasady i jej wdrażania w krajach członkowskich. Parlament Europejski zawsze był gorącym obrońcą zasady równości kobiet i mężczyzn” – powiedział nam Dimitrios Papadimoulis, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. “


Odpowiedzialność za wzmocnienie kobiet i dziewcząt należy również do mediów” – dodała Saskia Van Uffelen, która w sektorze nowych technologii pracuje ponad 25 lat wspierając także kobiety i obserwując ogromną zmienność tego obszaru. Nowe technologie to jeden z sektorów, w których kobiety są niedoreprezentowane i zarabiają mniej niż mężczyźni. Parlament Europejski wzywa do przeciwdziałania. Szybki rozwój technologii cyfrowych może ułatwić kobietom i dziewczętom dostęp do nowych możliwości i zapewnić nowe środki komunikacji i uczestnictwa w życiu społecznym. Nowe technologie są zatem potężnym narzędziem służącym osiągnięciu
równości płci.

Sektor cyfrowy oferuje wymagające wysokich kwalifikacji lepiej płatne miejsca pracy, co może pomóc w wyeliminowaniu różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. ” Alfabetyzacja cyfrowa powinna zacząć się jak najwcześniej i nie mieć podziału na płeć” – stwierdziła Kamila Sidor, założycielka Carrots Foundation, Polka wspierająca wraz ze swoją fundacją młode dziewczyny w cyfrowym świecie. Technologie informacyjno-komunikacyjne są dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki, który przyczynia się do powstania w UE 120 000 nowych miejsc pracy każdego roku. Sektor stanowił 4,2% produktu krajowego brutto UE w 2014 r. Szacuje się jednak, że do 2020 r. w UE będzie brakowało 900 000 wykwalifikowanych pracowników ICT. “Warto zauważyć, że kobiety nadal są niedostatecznie reprezentowane w sektorze nowych technologii.

Dziewczęta nadal rzadziej podejmują studia na tych kierunkach i jest ich znacznie mniej na rynku pracy.” – dodała Kamila Sidor. Spośród około 1,4 miliona osób w UE, które w 2015 roku zdecydowały się studiować na kierunkach związanych z technologiami informacyjno komunikacyjnymi, dziewczęta stanowiły jedynie 17,2%. Z prawie 8,2 mln osób, które w 2016 r. były zatrudnione w UE jako specjaliści ds. ICT, kobiety stanowiły jedynie 16,7%. W porównaniu z innymi sektorami, w których średnia wynosi 45%, kobiety w sektorze nowych technologii zajmują tylko 19% stanowisk kierowniczych .
“Chcemy stworzyć Unię, w której wszyscy kształtują rzeczywistość nas otaczającą, dlatego tak ważne jest włączenie kobiet, także w sektorze cyfrowym” – mówiła posłanka Terry Reintke z Niemiec, autorka sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet w erze cyfrowej.
Bardzo ciekawe wystąpienia oraz gorące kuluarowe dyskusje prowadziły do konkluzji, że najważniejsza jest współpraca kobiet i mężczyzn, tworzenie sieci wsparcia kobiet i pokazywanie dobrych wzorców już najmłodszym pokoleniom. Seminarium to ważne wydarzenie, stało się ono globalnym forum wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk.
Media mają ogromną zdolność wpływania na opinię publiczną. Jednocześnie technologie informacyjne i komunikacyjne przenikają wszystkie poziomy i obszary społeczeństwa. Zarówno media, jak i nowe technologie mają zatem znaczny potencjał w promowaniu wzmocnienia pozycji kobiet. Odpowiedzialność ta zobowiązuje!
Agata Stec DTV24 , Parlament Europejski, Bruksela

Scroll to Top