Urząd Marszałkowski skarży wojewodę

Zarząd Województwa podjął dziś decyzję o skierowaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienia wojewody Pawła Hreniaka w sprawie wstrzymania odwołania Cezarego Morawskiego z funkcji dyrektora Teatru Polskiego oraz powierzenia jego obowiązków Remigiuszowi Leńczykowi.

Odwołanie dyrektora Teatru Polskiego związane było z pogłębiającym się kryzysem w instytucji oraz negatywną oceną pracy pana Cezarego Morawskiego. Zarząd województwa podejmując swoją decyzje kierował się interesem instytucji oraz całego zespołu. Zakończenie współpracy z panem Morawskim dawało szansę na uzyskanie porozumienia zwaśnionych stron oraz odbudowę nadszarpniętego wizerunku Teatru. Deklaracje współpracy w tym zakresie złożyli w trakcie ostatniej sesji sejmiku wszyscy uczestnicy konfliktu – zarówno przedstawiciele Solidarności, jak i Inicjatywy Pracowniczej. Interwencja Wojewody nie tylko uniemożliwiła realizację tego dobrego scenariusza i wprowadziła do Teatru dodatkowy chaos, ale również odbyła się z istotnym naruszeniem prawa.

– Wojewoda wstrzymał uchwały, z którymi nie miał okazji się zapoznać – mówi marszałek Cezary Przybylski  – Postępowanie wojewody w tej sprawie, w ocenie znawców prawa administracyjnego, jest jednoznacznym naruszeniem przepisów. Trudno oprzeć się wrażeniu, że decyzja wojewody miała charakter polityczny.

Zgodnie z procedurą skarga samorządu składana jest do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem wojewody.

Mam nadzieję, że wojewoda przekaże nasza skargę do sądu bez zbędnej zwłoki. Wszystkim powinno dzisiaj zależeć na szybkim rozstrzygnięciu sprawy przez sąd – dodaje Cezary Przybylski.

W myśl obowiązujących przepisów sąd powinien rozpatrzyć wniesioną skargę w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

Scroll to Top